HMS og internkontroll

Vi skal ha gode, velfungerende og oppdaterte rutiner som sikrer et godt psykososialt arbeidsmiljø, og et trygt og sikkert arbeidsmiljø for både voksne og barn.

Følg oss på Facebook

Arbeidsmiljø

Vi har et godt arbeidsmiljø i barnehagen, og en personalgruppe med et sterkt samhold, mye humor og glede. Vi er opptatt av å vedlikeholde og videreutvikle dette gode arbeidsmiljøet, og har stadig fokus på dette. De siste årene har vi hatt personalseminarer hvor vi har reist på tur; både til Hafjell, Skeikampen, Bodø og Tromsø. Et godt arbeidsmiljø, med mye humor og glede, smitter også over på barna, foreldre og andre som er innom oss, og bidrar til å gjøre barnehagen til et godt sted å være.

Nærværsarbeid

Korttidsfravær følges opp av team-ledere (pedagogisk leder på det enkelte team), langtidssykemeldte følges opp både av team-leder og ledelsen, og vi følger NAVs retningslinjer for sykefraværsoppfølging.

Vi har faste møtepunkter med verneombud, tillitsvalgte og ledelsen i løpet av året. På disse møtene vil arbeidsmiljøet og nærværsarbeid være blant temaene. I tillegg settes det av tid til regelmessige individuelle samtaler mellom pedagogiske ledere og ledelelsen.

Vikarer

Vi har en god grunnbemanning hos oss, og behovet for vikarer er derfor ikke så stort. Allikevel hender det selvfølgelig at behovet melder seg, og vi har dyktige folk på vår vikarliste. Alle vikarer og nyansatte får opplæring i ulike rutiner i forkant av oppstart, og får utdelt et hefte med informasjon og prosedyrer. Alle vikarer og nytilsatte må fremlegge godkjent politiattest før oppstart, og alle skriver under på erklæring om taushetsplikt.

Verneombud

Verneombud i barnehagen er Silje Taralrud Flesvik. 

Sikkerhetssjekk

Sikkerhetssjekk på vårt uteområde gjennomføres daglig av to ansatte. Her kontrolleres lekeapparatene, og sopp og eventuelt andre ting som ikke hører til i barnehagen blir fjernet, oppsamlet vann fjernes, snø måkes vekk fra nødutganger etc. Det fylles ut rapport på gjennomført sikkerhetssjekk på PBL Mentor (digitalt HMS-system), og eventuelle avvik legges også inn her.