Barns trivsel - voksnes ansvar

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Formålsparagrafen, Lov om barnehager §1. Barns trivsel er voksnes ansvar - både personalet i barnehagen og foresatte.

Følg oss på Facebook

Trivsel og glede gir trygghet, som er grunnlaget for videre læring hos barnet. Dersom dette ikke er til stede er det nærmest umulig å oppnå gode læringsprosesser. Det er de voksne som har ansvaret for å skape trivsel, trygghet og gode relasjoner. Vi vil skape et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehagen, hvor det er lov å være den man er – og at man respekteres for den man er. Tilfeller av uønsket atferd vil allikevel forekomme, og da er det viktig at vi tar grep og gjør noe med det.

Grunnene til at barn i blant viser uønsket atferd kan være mange og ofte også sammensatte. Et barn som slår kan ha et ønske om å få bli med i leken, og må trene på bedre måter å henvende seg til andre barn på. Andre grunner kan være at barnet sliter med ett eller annet, enten inni seg selv, hjemme, eller i barnehagen. Ingen barn har et grunnleggende ønske om å være «slemme», og ikke få seg venner. Dermed er det vår jobb som voksenpersoner – både i barnehagen og foreldre/foresatte i barnehagen – å hjelpe barna når det oppstår slike situasjoner. Det er kun vi som voksne som kan veilede barnet videre i riktig retning.

I barnehagen har vi jevnlig samarbeid med PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), som veileder oss i saker hvor vi føler at vi «står fast», eller når vi bare ønsker litt råd og tips. PPT gir noen ganger veiledning ut fra en problemstilling vi beskriver, andre ganger ut fra en gruppeobservasjon. Saker vi drøfter med PPT er selvfølgelig anonymisert, så sant ikke annet er avtalt med foresatte og samtykke til observasjon av enkeltindivid er innhentet. PPT veileder oss i jobben vi gjør, og i forhold til hvordan vi best mulig kan legge til rette for at barnet/barna skal få en best mulig dag hos oss. Ofte er det små endringer i jobben vi gjør/rutinene våre som skal til for at ting blir bedre for et barn. Vi samarbeider også med Barnevernstjenesten, og arbeidet foregår mye på samme måte her. Internt i barnehagen bruker vi også ressursene våre mest mulig hensiktsmessig, slik at vi enkelte ganger kan gå inn med styrket fokus på ett team for å kartlegge og observere relasjoner, samspillsmønstre, aktiviteter, dele i smågrupper etc., og andre ganger gjøre tilsvarende på et annet team.

Vi jobber aktivt med det sosiale miljøet, sosial kompetanse, vennskap og mobbeforebygging gjennom hele året. Vi er tett på barna, og vi deler i smågrupper når det er mulig. Gruppene deles på forskjellige måter etter behov. Steg for Steg er et program for utvikling av barns sosiale kompetanse, og tar for seg tre hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne. Programmet brukes periodevis i smågrupper i arbeidet med sosial kompetanse. Kort beskrivelse av områdene;  Empati betyr å ha evnen til å gjenkjenne egne og andres følelser og kunne se ting fra en annens synsvinkel. Empati innebærer å kunne vise medfølelse og ta hensyn til andres følelser og behov. Impulskontroll og problemløsning innebærer å stoppe opp, tenke seg om, bestemme hva problemet er, vurdere ulike løsninger og velge den beste løsningen. Mestring av sinne innebærer å lære teknikker for å håndtere impulsive, agressive reaksjoner og å kunne forholde seg rolig i en provoserende situasjon. Det er lov å bli sint. Det viktige er hva man gjør med sinnet. Sinne er i seg selv ikke negativt. Rutiner for å mestre sinne kan hjelpe alle til å gjenkjenne, forstå og mestre sinne. 

Foreldrenes rolle

I større eller mindre grad vil alle barn krenke andre barn. Det er viktig å huske på at også ditt eget barn utsetter andre barn for dette. I alle saker vil det alltid være flere parter; det er vondt å ha et barn som blir utsatt, og det er vondt å ha et barn som plager. Husk at det er mye som kan ligge bak hos et barn som mobber eller stenger andre ute, og personalet i barnehagen har ingen anledning til å diskutere andre barn med foreldrene enn deres eget.

For å hjelpe barna, og på best mulig måte veilede dem videre i riktig retning, er det viktig at barnehagen og foreldre/foresatte drar lasset sammen. Vi oppfordrer derfor hjemmene til å hjelpe oss i dette arbeidet:

o   Bygg relasjoner utenfor barnehagen; teamtreff, be med noen hjem, reis på besøk etc. Det trenger ikke å være så mye, heller ikke så langvarig. Det enkle er ofte det beste…

o   Husk på de barna som aldri deltar; det er voksnes ansvar å sørge for at også disse barna blir inkludert

o   Det er foreldrene som bestemmer hvem som skal inviteres i bursdag, ikke barna. Unngå å utelat «noen få» fra en gruppe. 

o   Send barnet i bursdag når barnet er invitert, så sant dere har anledning. Ikke la barna bestemme hvem de har lyst til/ikke har lyst til å reise i bursdagen til. Tenk på hvordan ditt eget barn ville følt det om ingen ville komme i bursdagen!

o   Ikke omtal andre barn som «slemme» eller «dumme».

o   Barna tar etter oss voksne – vær bevisst på hvordan du omtaler andre. Hører barnet at mamma/pappa kaller en person de ser på TV for feit/idiot eller liknende, så tenker barnet  at dette er ok å gjøre.

o   Snakk med barnet ditt om hva det kan gjøre hvis de sier at de ikke får være med å leke; hjelp det til å finne måter å komme inn i lek på.

o   Vær en voksen, og ta ansvar. Si fra dersom du ser at noen blir plaget/har det vondt, selv om det ikke gjelder ditt eget barn.

o   Snakk med oss i barnehagen dersom barnet ditt sier noe hjemme, om noe barnet selv opplever eller om at andre opplever noe vondt.

Snakk med oss i barnehagen, så ønsker vi å jobbe sammen med dere for å finne gode løsninger for alle parter! Sammen skal vi jobbe for å styrke barnet i troen på seg selv. Barns trivsel = voksnes ansvar!