Barns rett til medvirkning

Barns rett til medvirkning er lovfestet i barnehageloven §1 og §3, i Grunnloven §104, og i FNs barnekonvensjon, og skal være grunnleggende for arbeidet i barnehagen.

Følg oss på Facebook

Barna har rett til å uttrykke seg, bli hørt og få innflytelse på barnehagehverdagen. Det handler om de voksnes evne til å se barna innenfra, lytte til og respektere barnas grenser. Alle barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkt, og voksne i barnehagen må være oppmerksom på ulike typer uttrykk og følge opp disse. Barns rett til medvikrning handler like mye om det fysiske som det psykiske. Det handler om å lytte og respektere barna for deres syn og meninger, og anerkjenne barna. 

Les mer om barns rett til medvirkning i vår årsplan.