Vedtekter

Følg oss på Facebook

VEDTEKTER FOR EVENTYRÅSEN BARNEHAGE

§1: Navn og eierforhold

Barnehagens navn er Eventyråsen barnehage. Eventyråsen barnehage eies og drives som et aksjeselskap.

§2: Lover og vedtekter

Eventyråsen barnehage drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, og annet lovverk som til en hver tid er gjeldende. Vedtektene er gjeldende fra 15. oktober 2008.

§3: Formål

Formålet for Eventyråsen barnehage er i samsvar med Lov om barnehager § 1.

§4: Administrasjon og styring

Eventyråsen barnehage AS har et styre som har ansvar for drift og arbeidsforhold for sine ansatte. Styret kan delegere ansvaret for den daglige driften til barnehagens styrere.

Eventyråsen barnehage har et foreldreråd i samsvar med Lov om barnehager § 4, andre ledd. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna.

Eventyråsen barnehage har et samarbeidsutvalg i samsvar med Lov om barnehager § 4, tredje ledd. Samarbeidsutvalget består av representanter fra foreldre/foresatte og de ansatte, slik at begge grupper er likt representert. I tillegg skal SU ha en politisk representant utnevnt av kommunen. SU er beslutningsdyktige når minst 4 medlemmer, hvorav leder og nestleder er tilstedet. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Vedtak fattes etter alminnelig flertall.

Det avholdes minst to foreldremøter i barnehageåret, hvorav minst ett skal arrangeres av foreldrerådet/SU.

Årsmøte er Eventyråsen barnehages øverste organ. Barnehagens eiere og styret deltar på årsmøtet. Årsmøte ledes av leder og behandler følgende saker:

Årsberetning for foregående årRegnskap for foregående årBudsjett for inneværende årInnkomne saker som er styret i hende 8 dager før årsmøte

§5: Barnehageåret, ferier og høytider

Barnehageåret varer fra 1. august det ene året til 31. juli det neste året. Oppstart for nye barn skjer i løpet av august, evt. senest når barnet fyller et år i løpet av perioden september-november, jf. Lov om barnehager, § 12a Rett til plass i barnehage. Barn som ikke har rett til plass, det vil si at barnet fyller ett år etter november, vil bli vurdert ved ledig kapasitet i barnehagen. 

Eventyråsen barnehage holder stengt i uke 28, 29, 30, og i romjula. Det er behovsprøvd åpning i barnehagen mandag og tirsdag i påskeuka. Minst 8 barn må være påmeldt pr dag. Onsdag før Skjærtorsdag er Eventyråsen barnehage stengt. Barna skal ha minst 4 uker ferie i løpet av barnehageåret, derav 3 uker sammenhengende når barnehagen er stengt på sommeren.

Eventyråsen barnehagen holder stengt lørdager og søndager, jul- og nyttårsaften samt alle helligdager. I tillegg holder barnehagen stengt 5 planleggingsdager i løpet av hvert barnehageår. Dato for planleggingsdagene bekjentgjøres i årsplanen og eventuelle endringer tre uker før endringene finner sted.

§6: Åpningstider og plasstilbud

Åpningstider i Eventyråsen barnehage fra 1.august 2010: 06.30-16.45, mandag til fredag.

Det gis tilbud om 60%, 80%, og 100% plass. En barnehagedag utgjør 20 % av plassen og regnes som 10 timer og 15 minutter uavhengig av hvor mange timer barnet faktisk er i barnehagen.

Ved behov kan barn som har deltidsplass kjøpe en ekstradag dersom det er ledig kapasitet i barnehagen. Pedagogisk leder på avdelingen avgjør om det er ledig kapasitet. Det daglige barnetallet kan ikke overskride barnehagens godkjenning. Det betales for ekstradag etter satser fastsatt av barnehagens styre.

§7: Betaling og bruk av barnehageplassen

Betaling av barnehageplassen skjer forskuddsvis pr måned etter satser fastsatt i kommunestyret. Det betales for elleve måneder i året. Det gis normalt ikke fritak for betaling ved fravær.

Dersom foresatte har utestående tilsvarende 2 måneders foreldrebetaling, kan barnet miste sin barnehageplass. All misligholdelse vil bli sendt videre til forliksrådet og deretter til namsmannen.

Ved gjentatte ganger for sen henting, det vil si om barn/foresatte forlater barnehagen etter 16.45, kan foresatte bli pålagt et gebyr på 300,- kroner.

§8: Leke- og oppholdsareal

Eventyråsen barnehage skal ha et leke- og oppholdsareal på minst 4 m2 pr. barn over 3 år og 6 m2 pr. barn under 3 år. Eventyråsen barnehage har 393,3 m2 leke- og oppholdsareal. Eventyråsen barnehage har ca 12 mål uteområde, hvorav ca 6 mål er inngjerdet, opparbeidet lekearelale.

§9: Opptak av barn

Det søkes om barnehageplass etter kommunens gjeldende praksis. Søknadsfrist for hovedopptaket er

1. mars. Eventyråsen barnehage deltar i felles samordnet opptak med alle barnehagene i kommunen. Barnehagesjefen er ansvarlig for barnehageopptaket. Barnehagen gjør fortløpende opptak gjennom året ved ledig kapasitet. Barnet kan beholde tildelt plass fram til 31.juli det året de begynner på skolen.

Foresatte må gi melding til barnehagen innen 1.mars om de ønsker å endre på tilbudet i samme barnehage neste barnehageår. Dersom de søker en annen barnehage må de søke på vanlig måte og i henhold til opptakskriteriene. 

OPPTAKSKRITERIENE:

Barnehageplass tilbys i første rekke barn som er bosatt i Østre Toten når barnehageåret starter. Barn fra andre kommuner kan tilbys plass.

Følgende opptakskriterier gjelder i prioritert rekkefølge:

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester. Jfr Lov om barnehager § 13.Barn fra familier som er sosialt eller økonomisk særlig vanskelig stilt eller har helsemessige problemer eller som ikke behersker norsk språk på en aldersadekvat måte. Dokumentasjon fra faginstans må vedlegges.Barn i barnehagen som søker utvidet plass.5 åringer.Barn som har søsken i samme barnehage.Barn til foreldre som har arbeid eller skolegang de dagene det søkes barnehageplass

Foreldre som kan dokumentere at de søker arbeid eller studieplass, likestilles med yrkesaktive. Arbeidsgiver el utdanningssted oppgis på søknadsskjemaet.

Andre.

Det er anledning til å foreta opptak etter en helhetsvurdering av barnets og familiens

behov. Det er anledning til å foreta opptak etter en helhetsvurdering av barnegruppen i den enkelte barnehage. Disse opptakskriteriene er de samme for kommunale og private barnehager.

§10: Oppsigelse og endring av barnehageplass i løpet av barnehageåret

Oppsigelsestiden i barnehagen er 1 mnd.

Dersom barnet skal slutte eller si fra seg deler av tildelt plass før utgangen av barnehageåret, må plassen eller de aktuelle dagene sies opp skriftlig med en måneds varsel og senest 1.april med virkning fra 1.mai. Oppsigelse sendes til daglig leder. Dersom plassen sies opp etter 1.april med virkning for inneværende barnehageår, må det betales for plassen ut barnehageåret. Daglig leder kan gi dispensasjon fra oppsigelsesfristen dersom et annet barn kan overta plassen.

Barn som skal slutte ved utgangen av barnehageåret den 31.07, for å begynne på skolen, behøver ikke å si opp plassen.

Det er anledning til å endre plassen i løpet av barnehageåret. Behov for endring av plasstype meldes skriftlig til daglig leder som innvilger søknaden dersom det er ledig kapasitet i barnehagen. Opptakskriteriene benyttes ved endring av plasser.

§11: Helseforhold

Barn som er syke og av den grunn ikke kan delta i den daglige aktiviteten i barnehagen, må holdes hjemme. Barnehagens daglige leder kan foreta særskilte vurderinger i enkelttilfeller. Ved fravær skal foreldrene gi barnehagen beskjed.

§12: Røyking

Det må ikke røykes i barnehagens lokaler verken i eller utenfor åpningstiden. Barnehagens uteområde er en røykefri sone både i og utenfor åpningstiden.

§13: Internkontroll og sikkerhet

Eventyråsen barnehage har en plan for internkontroll som har særlig betydning for helse og sikkerhet for barn og ansatte. Dersom barnet hentes av andre enn den som har daglig omsorg skal dette være avtalt med personalet. Personalet kan kreve legitimasjon.

Video/filmopptak av barna eller fotografering av barna for bruk i media skjer bare etter samtykke fra foresatte.

Barn og ansatte er forsikret i det daglige oppholdet. Turer i barnehagens regi regnes som en del av det daglige oppholdet. Våre forsikringer omfatter ikke briller.

§14: Bemanning i barnehagen

Det tilsettes pedagogisk personale i samsvar med Lov om barnehager § 17,18. Styrernes administrasjonstid kommer i tillegg og dekkes av førskolelærer. Eventyråsen barnehage følger vedtatt bemanningsnorm ut fra Lov om barnehager som et minimum. Annet personale tilsettes ut fra særskilte behov i henhold til Lov om barnehager og Opplæringslova.

§15: Overgang barnehage – skole

Eventyråsen barnehage samarbeider med skolene om overgang.

§16: Taushetsplikt

Barnehagens personale er underlagt taushetsplikt i henhold til Lov om barnehager § 20. De ansatte skal skrive under taushetsløfte på eget skjema. For opplysninger til sosial- og barneverntjenesten gjelder spesielle regler, i henhold til Lov om barnehager § 21,22. Foresatte som innehar verv i Eventyråsen barnehage er underlagt taushetsplikten og skriver under på samme skjema som de ansatte. Elever og studenter er underlagt taushetsplikten i samme grad som de ansatte og skriver også under på samme skjema.

§17: Politiattest

Barnehagens personale og andre som regelmessig oppholder seg i barnehagen skal levere godkjent politiattest i henhold til Lov om barnehager § 19.

§18: Endringer av vedtektene

Endringer av vedtektene skal tas opp i foreldrerådet og SU til drøfting. Endelig godkjennelse av endringene foretas i styret for Eventyråsen barnehage.

Vedtektene er sist endret 15.08.18