Foreldresamarbeid

Et godt foreldresamarbeid er avgjørende for at vi skal bli en god barnehage, og for at hvert enkelt barn skal få "Et godt sted å være!".

Følg oss på Facebook

Et godt foreldresamarbeid basert på gjensidig trygghet og tillit er avgjørende for at hvert enkelt barn skal få et godt sted å være, og for kvaliteten i barnehagen.

Foreldre har hovedansvaret for barna, og barnehagen skal drives i samsvar med foreldrenes ønsker i forhold til omsorg og oppdragelse av barna, innenfor rimelighetens grenser. Dette er ikke ensbetydende med at foreldrene kan detaljstyre barnehagen. I barnehagen vil hensynet til hele gruppa spille inn, med mange individuelle hensyn hos både barn, foreldre/foresatte og ansatte.

Det er ved tilbakemeldinger vi har mulighet til å forbedre vår praksis, og vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra foresatte - både ris og ros. Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser, internt eller via UDIR, og vi oppfordrer alle foresatte til å svare på disse for å hjelpe oss til å bli enda bedre. Vi ønsker foreldre som er engasjert i vår virksomhet, og som bidrar til å skape et godt fellesskap.

Les mer på vår hjemmeside under menypunktet planverk og fokusområder. Her finner du også våre rutiner for oppstart og tilvenning i barnehagen.

Daglig kontakt

I barnehagen har vi gode muligheter for jevnlig dialog ved at vi møter foreldrene både morgen og ettermiddag, et godt utgangspunkt for at vi sammen skal kunne gi barnet en best mulig dag, både hjemme og i barnehagen. Det er viktig at barnet føler seg velkommen i barnehagen, og også at vi i barnehagen får informasjon som er av betydning for hvordan dagen kan arte seg for barnet.

Ofte er det hektisk ved levering og henting, både for oss i barnehagen og for foreldrene. I garderoben har vi en ringeklokke som kan brukes til å tilkalle noen inne på avdeling dersom det ikke er noen i garderoben når dere kommer. Det er selvfølgelig også helt i orden at dere følger barnet helt inn på avdelingen. Barna skal hverken leveres eller hentes uten at det er gitt beskjed til personalet.

Vi er mye ute i barnehagen, og ofte er vi ute når barna blir hentet. På hver avdeling har vi en seinvakt som har ansvaret for å krysse ut barna når de blir hentet. Disse to skal ha refleksvest på seg, og skal ha beskjed om at barnet er blitt hentet. Om du ikke finner vedkommende med refleksvest på din avdeling, så gi tydelig beskjed til en annen voksen om at barnet er hentet. Ved henting skal personalet så langt det lar seg gjøre forteller litt om barnets dag i barnehagen. Dersom barnet hentes av andre enn den som har daglig omsorg skal dette være avtalt med personalet.

Vi benytter KidPlan for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. Her registreres barnas oppmøte, sovetider, fravær etc.. Systemet benyttes også for meldinger mellom hjem og barnehage, informasjon om Dagen i dag, månedsplaner og annen informasjon. 

Telefonnummer til avdelinger: 902 89 088 (Solstrålen), 902 83 110 (Regnbuen).

Det er ikke lov for barna å gå utenfor porten uten følge av voksne, og porten skal alltid holdes lukket.

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Rådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen skal forelegges foreldrerådet.

På hvert team velges det to teamkontakter, totalt 12 stk. Disse danner styret i Foreldrerådet, og er ansvarlig for å kalle inn alle til foreldrerådemøter, legge frem saker etc. Foreldrerådet arrangerer også nissefest for barn og foresatte, foreldremøte/temakveld i løpet av vinteren/våren, bidrar med loddsalg på Eventyråsdagen med mer.

Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, med likt antall representanter. Barnehageeier kan delta etter eget ønske, men ikke med fler representanter enn de andre gruppene. SU skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene skal forelegges SU. SU kan melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives innenfor gjeldende lovverk, avvik påpekes også ovenfor eier. Barnehagens årsplan fastsettes i SU.

Hos oss velges det tre representanter blant teamkontaktene som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg, tre ansatte velges som SU representanter, og styrere/eiere deltar på møtene.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Foreldremøter og foreldresamtaler

Foreldremøte arrangeres på høsten i regi av barnehagen, og på våren i regi av Foreldrerådet. Temaene for møtene vil variere. Foreldremøte som arrangeres på høsten tas opp som tema på det første SU-møtet som gjennomføres i august. På den måten kan vi få innspill fra foreldre på temaer som ønskes tatt opp.

I løpet av høsten vil alle foreldre/foresatte bli innkalt til individuell samtale om sitt barn. Her snakker vi sammen om barnets trivsel og utvikling. På vårparten går det også ut tilbud om foreldresamtale til alle foresatte. Og selvfølgelig er det lov til å be om en samtale når som helst i løpet av året utover dette når man ønsker det. Det er et mål for oss i barnehagen at samtalene ikke bare skal være informasjon fra barnehagen til foreldrene, men at vi får til en god samtale hvor vi ser på hva vi sammen ønsker for barnet.

Hjemmeside og Facebook 

Du finner oss på Facebook; Eventyråsen barnehage. 

På vår hjemmeside kan du finne informasjon om barnehagen, hva vi holder på med her hos oss, se hvem som jobber her, vedtekter, viktige datoer etc. Hjemmesiden oppdateres jevnlig. www.eventyraasen.barnehage.no