"Et godt sted å være!"

Dette er vår visjon. Eventyråsen barnehage skal være et godt sted å være - for liten og for stor, for alle som har barna sine hos oss, alle som jobber hos oss, og alle andre som er tilknyttet barnehagen. Vi jobber for at hver dag blir en god dag for store og små! Grunnleggende verdier for at det skal bli et godt sted å være: Trygt - Morsomt - Utviklende

Følg oss på Facebook

Hvordan skaper vi et godt sted å være i Eventyråsen barnehage?  

 • Et godt arbeidsmiljø med mye latter og glede som smitter over på barna  

 • Godt arbeidsmiljø gir trygghet for voksne og barn, vi støtter hverandre  

 • Stabilt personale, faste vikarer  

 • Anerkjennelse; det å føle at man blir sett, verdsatt og akseptert for den man er bygger opp mennesker – gjelder både barn og voksne  

 • Personalet jobber godt sammen, og backer hverandre opp 

 • God organisering, morgenmøter gjør at dagen flyter lettere  

 • Relasjonskartlegging voksen/barn. Barna skal bli sett og akseptert for den de er, og dette ansvaret ligger hos den voksne. Det er voksne som må jobbe med sin relasjon til barna  

 • Godt førstemøte med barn og foreldre i forkant av oppstart, gjøre foreldrene trygge  

 • Felles opplevelser og felles glede, barn og voksne, voksne som «slipper seg løs» sammen med barna  

 • Anerkjenne barnets følelser  

 • Delta i lek, være i gode situasjoner sammen med barna  

 • Inkluderende miljø, voksne og barn  

 • Variasjon i aktiviteter som er tilpasset barnas utviklingsnivå  

 • Dager uten planer gir rom for medvirkning fra barna. Å følge barnas initiativ gir mye glede og utvikling  

 • Uformelle møtepunkter mellom hjem og barnehage; hentesuppe, Eventyrreisa etc. Sosialt, morsomt og utviklende  

 • Tilby trygge voksne som ser barna og bidrar til trygge omgivelser i barnehagen 

 • Faste voksne på team og avdeling  

 • Tilby et godt og varierende lekemiljø, barnehagehverdagen skal være morsom  

 • Tilby arenaer som skaper utvikling tilpasset barnas nivå  

 • Tilstedeværende og tilgjengelige voksne  

 • Skjerme de minste barna 

 • La barna utforske i sitt tempo, samtidig pushe litt der det trengs  

 • Vi møter barn og foreldre i garderoben ved levering, med fokus på barna 

 • Prosjektet «Lek» gjør at vi ansatte ‘tvinges’ til å utvikle oss og reflektere over egen praksis  

 • Barna får delta på varierte og morsomme aktiviteter  

 • Voksne støtter opp barna i situasjoner hvor vi ser at andre voksne kan gi barnet «skylden» for noe de ikke har gjort/tolket en situasjon feil – tørre å ta barnets parti  

 • Gi barna opplevelsen av at det hjelper å si fra  

 • Være ydmyk og si unnskyld for noe dumt man har sagt eller gjort i samspill med barna. Vi kan alle feile, men det er viktig at det i etterkant rettes opp  

 • Eventyrreisa; utvikling og mestringsfølelse, barna får delta ut fra sine premisser  

 • Ivareta alle barns ulike behov  

 • Sosiale tilstelninger for personalet; øker trivselen og motivasjonen  

 • Personalseminarer gjør at vi blir bedre kjent med hverandre, økt trygghet, lettere å gi tilbakemeldinger  

 • Cos-p kurs; hjelper oss til å se barnet med et anerkjennende blikk  

 • Vi jobber mye med kommunikasjon og tilbakemeldinger  

 • Trygge, gode og omsorgsfulle voksne som tar barna på alvor 

 • Barna har stor medbestemmelse i valg av aktivitet  

 • Mye frilek, med tilstedeværende voksne som støtter barna ved behov  

 • Deling i smågrupper; trygge omgivelser for barna 

 • Rolige og trygge voksen som møter barnas behov  

 • Voksne som gir av seg selv  

(fra barnehagens årsplan 2020/2021)