Oppstart og tilvenning

Her kan du lese om våre rutiner for oppstart og tilvenning i barnehagen.

Følg oss på Facebook

Det å starte i barnehagen er for mange et møte med en helt ny virkelighet. Vi ønsker å gjøre overgangen til barnehagelivet så lett som mulig for både barnet og foreldre/foresatte. Trygge foreldre er det beste utgangspunktet for trygge barn i barnehagen. Å bli kjent med barnehagen, personalet og våre rutiner tror vi at er viktige momenter for at foreldrene skal bli trygge. Dialog og åpenhet fra starten vil være av stor betydning, og vi forsøker å legge til rette for og oppmuntre til at foreldrene kan spørre oss om alt de måtte lure på i forhold til barnehagen, barnet og hverdagen hos oss. Ikke minst er dette viktig i møte med familier med et annet morsmål enn norsk. Om det er mulig bør det skaffes tolk til en første samtale mellom barnehage og familier med et annet morsmål, slik at vi kan snakke sammen om hva barnehagen er og avklare gjensidige forventninger.

Målet for perioden mellom tilbud om barnehageplass og oppstart:

Gjøre barn og foreldre mest mulig trygge, og skape størst mulig grad av tillit før barnehagestart, for videre å gjøre oppstarten i barnehagen lettere for barn og foreldre/foresatte.

Målet for tilvenningsperioden (når barnet starter i barnehagen):

Gjøre både barn og foreldre så trygge på barnehagen at det oppleves greit å skilles.

 

Våre rutiner:

- Åpen ettermiddag i barnehagen i forkant av søknadsfrist for hovedopptak, slik at foreldre som skal søke om barnehageplass har mulighet til å komme å se barnehagen og få svar på evt. spørsmål før de avgjør om de ønsker å søke barnehageplass hos oss (februar)

- E-post med informasjon sendes ut til alle nye familier kort tid etter svarfrist på plasstilbud

- Informasjonsmøte for foreldre/foresatte til nye barn arrangeres i april

- Bli kjent-ettermiddager for barn og foreldre/foresatte; mai og juni

- Alle nye familier inviteres på Eventyråsdagen, barnehagens egen kulturdag i juni

- Bli kjent-besøk i juni i barnehagens åpningstid. Her gjennomføres individuell samtale mellom ped.leder og foreldre/foresatte

- Ekstra oppfølging ved oppstart i barnehagen via telefon og SMS

- Førstegangssamtale kort tid etter oppstart (individuelle avtaler for når samtalen ønskes)

- Brukerundersøkelse vedr. oppstart til alle nye, ca 1 mnd. etter oppstart

- Evaluering av oppstart i personalgruppa og SU  

 

Barnehagens kvalitetsdokument for oppstart og tilvenning:

Oppstart og tilvenning - kvalitetsdokument

 

Informasjonshefte til nye barn - mottas kort tid etter opptak:

Informasjonshefte til nye barn